top of page

Όροι & Προϋποθέσεις

Όροι χρήσης

Anchor 1

​​1. ONLINE E-SHOP www.eshop.emst.gr

To ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (εφεξής ΕΜΣΤ) διαθέτει το ηλεκτρονικό κατάστημα www.eshop.emst.gr μέσα από το οποίο προσφέρει στους πελάτες του τη δυνατότητα παραγγελίας μοναδικών αντικειμένων τέχνης, υπό τον όρο αποδοχής των παρόντων όρων χρήσης, τους οποίους καλείστε να αναγνώσετε και να μελετήσετε προσεκτικά. Χρησιμοποιώντας το eshop.emst.gr, ο χρήστης δηλώνει ότι συμφωνεί με τους παρόντες όρους και ότι χρησιμοποιεί το eshop.emst.gr.
Η χρήση του eshop.emst.gr γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη. To ΕΜΣΤ ουδεμία ευθύνη φέρει για την παντός είδους τυχόν κακόβουλη επέμβαση τρίτων.
Οι χρήστες του δεσμεύονται ότι δεν θα βλάψουν τρίτους με κακόβουλη χρήση του eshop.emst.gr και πως δεν θα παραβιάσουν τα προσωπικά τους δεδομένα. Η επίσκεψη στο eshop.emst.gr προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

 

 

2. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

 

Ο χρήστης συμφωνεί ότι η υπηρεσία eshop.emst.gr χρησιμοποιείται με δική του ευθύνη και ότι το περιεχόμενο παρέχεται «ως έχει» χωρίς εγγυήσεις κανενός είδους, είτε άμεσες, είτε έμμεσες και ειδικότερα χωρίς: α) εγγύηση για την αδιάκοπη παροχή της υπηρεσίας eshop.emst.gr β) εγγύηση για τη διαθεσιμότητα, αξιοπιστία, πληρότητα ή ακρίβεια της πληροφορίας της υπηρεσίας ή του περιεχομένου, γ) εγγύηση για καταλληλόλητα για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό.
Η παρούσα ρήτρα περιορισμού της ευθύνης εφαρμόζεται για κάθε ζημία που θα προκύψει από αποτυχία στην παροχή, λάθος, παράλειψη, διακοπή, ελάττωμα, καθυστέρηση της μετάδοσης ή της υπηρεσίας, ιό στον Η/Υ ή σε οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή, αποτυχία τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης κλπ.
Το ΕΜΣΤ δεν φέρει  καμία ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

 

 

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

 

Το ΕΜΣΤ παρέχει στον χρήστη πρόσβαση στην υπηρεσία eshop.emst.gr αποκλειστικά για προσωπική του χρήση. Τα αντικείμενα τέχνης που πωλούνται στο eshop.emst.gr προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων. Όλο το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται, μεταδίδονται ή μεταφέρονται στην υπηρεσία eshop.emst.gr, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά των πωλούμενων αντικειμένων τέχνης, άρθρων, κειμένων, φωτογραφιών, εντύπων, και σημάτων κλπ., προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας (σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου (Ν. 2121/1993), του ευρωπαϊκού δικαίου και των συναφών διεθνών συμβάσεων). Το ΕΜΣΤ, οι συνεργάτες του, εκείνοι που το αδειοδοτούν ή διαφημίζονται είναι κύριοι του περιεχομένου. Ο χρήστης συμφωνεί ότι δεν θα τροποποιήσει, εκδώσει, μεταδώσει, πωλήσει, αναπαράγει, διανείμει, εμφανίσει ή εκμεταλλευτεί εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο οποιοδήποτε περιεχόμενο στο eshop.emst.gr, καθώς και ότι δεν θα παραποιήσει τα σήματα που περιέχονται σε αυτό το περιεχόμενο με κανέναν τρόπο. Ο χρήστης δεν δικαιούται να τροποποιήσει το περιεχόμενο, ούτε να τροποποιήσει ή να αφαιρέσει από το περιεχόμενο σήμα, έμβλημα ή άλλη δήλωση σχετική με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Μόνο για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς επιτρέπεται - υπό όρους - η αναπαραγωγή ή αποθήκευση μεμονωμένων σελίδων ή δεδομένων, με απαραίτητη όμως προϋπόθεση την ένδειξη προέλευσής τους από το eshop.emst.gr και τη ρητή αναφορά των ονομάτων των δημιουργών, εφόσον αυτή προκύπτει από το eshop.emst.gr, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Ωστόσο, οι χρήστες θα πρέπει να είναι ενήμεροι ότι ορισμένα αρχεία ή δεδομένα ενδέχεται να αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τρίτων μερών (συνεργατών φορέων, οργανισμών, εταιρειών κτλ.), και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς άδεια αυτών των τρίτων μερών (που ενδέχεται να αναγράφονται στη σχετική ένδειξη του eshop.emst.gr).

Μέσω της υπηρεσίας eshop.emst.gr μπορεί να διανέμεται περιεχόμενο και πληροφορίες προερχόμενες από συνεργάτες ή τρίτους. Όλες οι δηλώσεις, προσφορές ή άλλες πληροφορίες που προέρχονται από τους ως άνω συνεργάτες ή τρίτους προέρχονται αποκλειστικά από αυτούς και όχι από τo ΕΜΣΤ.

 

 

4. ΕΓΓΡΑΦΗ & ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΣΤΗ

 

Για την χρήση της υπηρεσίας eshop.emst.gr δεν είναι απαραίτητη η εγγραφή του χρήστη. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί την εγγραφή του μπορεί να το κάνει δηλώνοντας όνομα, επώνυμο, κωδικό χρήσης (Password) και email. Κατά τη διάρκεια της εγγραφής, ο χρήστης συμφωνεί να δώσει αληθείς, ακριβείς, ισχύουσες και πλήρεις πληροφορίες. Σε περίπτωση που ο χρήστης δώσει αναληθείς, ανακριβείς, παρωχημένες ή ελλιπείς πληροφορίες ή σε περίπτωση που το ΕΜΣΤ έχει βάσιμες υπόνοιες ότι οι πληροφορίες αυτές είναι αναληθείς, ανακριβείς, παρωχημένες ή ελλιπείς, το ΕΜΣΤ δικαιούται να αναστείλει ή να αρνηθεί την παροχή της υπηρεσίας. Ο χρήστης ευθύνεται να κρατά τον κωδικό χρήσης μυστικό και είναι πλήρως υπεύθυνος για όλες τις πράξεις που γίνονται με τον δικό του κωδικό χρήσης. Ο χρήστης υποχρεούται να ειδοποιεί άμεσα το ΕΜΣΤ για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού χρήσης του ή για οποιαδήποτε άλλη παράβαση ασφάλειας. Το ΕΜΣΤ δεν ευθύνεται για ζημίες ή απώλειες που προκύπτουν επειδή ο χρήστης δεν συμμορφώθηκε με τις πιο πάνω υποχρεώσεις του.

Με την εγγραφή του πελάτη στο eshop.emst.gr, αυτός συμφωνεί να λαμβάνει τις τελευταίες ειδοποιήσεις και ενημερώσεις μέσω email, που θα αποστέλλονται για να τον/την ενημερώσουν για τις τελευταίες συλλογές του ΕΜΣΤ καθώς και κάθε άλλο συναφές νέο. Παρά τα ανωτέρω, ο χρήστης της υπηρεσίας μπορεί να ενημερώσει για διακοπή της αυτόματης ειδοποίησης, όποτε το επιθυμεί τροποποιώντας ανάλογα την σχετική ρύθμιση στο ενημερωτικό μήνυμα που λαμβάνει.

 

5. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΝ (NEWSLETTER)

Το ΕΜΣΤ ανά τακτά χρονικά διαστήματα στέλνει ενημερωτικά email σε πελάτες που το έχουν επιλέξει ή οι οποίοι έχουν δώσει το e-mail τους στο πλαίσιο συναλλαγών μας με το online e-shop. Το ΕΜΣΤ δεν ευθύνεται αν τα newsletters δεν παραδοθούν στον προορισμό τους, αν και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια με τους MSPs (Mail Service Providers) για την παράδοση. Τα newsletters μπορεί να καταλήξουν στο spam folder, οπότε παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά ότι δεν αποθηκεύονται εκεί. Σ’ αυτό το πλαίσιο, συστήνεται να βάλετε τη διεύθυνση αποστολής του ΕΜΣΤ eshop@emst.gr στη safe list σας.
Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε ενημερωτικά newsletters ή επιθυμείτε να διαγραφείτε συνολικά από το σύστημα αποστολής νέων του ΕΜΣΤ, μπορείτε οποτεδήποτε να κάνετε κλικ στο σύνδεσμο (link) για την απεγγραφή που υπάρχει στο κάτω μέρος του newsletter.
Το ΕΜΣΤ χρησιμοποιεί πάροχο (3rd party company) για την αναγνώριση (tracking) των παραληπτών των newsletters. Δεν παραδίδει σε τρίτους πληροφορίες σχετικά με όνομα, επώνυμο, διεύθυνση κατοικίας.
Αντίστοιχα με τα newsletters μέσω email, το ΕΜΣΤ στέλνει ενημερωτικό περιεχόμενο και μέσω Viber και sms. Την αποστολή μέσω Viber και sms διέπουν επίσης οι παραπάνω όροι. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μην λαμβάνετε πλέον ενημερωτικά μηνύματα μέσω Viber ή sms, μπορείτε πάντα να χρησιμοποιήσετε για την απεγγραφή σας τον σχετικό σύνδεσμο (link) που υπάρχει στο κάτω μέρος του κάθε μηνύματος.
To ΕΜΣΤ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η ενημέρωση των προτιμήσεών σας να γίνει το συντομότερο δυνατό. Ωστόσο, κάποιες φορές ενδέχεται να υπάρξει μία μικρή καθυστέρηση, η οποία μπορεί να οφείλεται σε συστημικούς λόγους ή λόγους ανωτέρας βίας. Για τους παραπάνω λόγους, σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθεί άμεσα το αίτημά σας, παρακαλούμε δώστε μας ένα περιθώριο 3-4 εργάσιμων ημερών.6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

Ο χρήστης συμφωνεί, δηλώνει και εγγυάται ότι θα χρησιμοποιήσει το online κατάστημα eshop.emst.gr σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις, σύννομα και για νόμιμους σκοπούς. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ο χρήστης δηλώνει ότι δεν θα χρησιμοποιήσει το eshop.emst.gr:
•    για να βλάψει ανήλικους
•    για να παραλάβει ή να μεταφέρει περιεχόμενο που προσβάλει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, περιεχόμενο εμπιστευτικό, πορνογραφικό, ρατσιστικό, απειλητικό ή με άλλο τρόπο βλαπτικό
•    για να μεταφέρει περιεχόμενο που έχει ιούς ικανούς να καταστρέψουν ή να βλάψουν το ΕΜΣΤ ή άλλους χρήστες

•    για hacking ή για μεταφορά ή παράδοση ανεπιθύμητης αλληλογραφίας ή αλυσιδωτών επιστολών ή spam κάθε είδους, επιστολών πυραμίδας ή με άλλο τρόπο να εμποδίσει άλλους από τη χρήση της υπηρεσίας ή για να βλάψει ή να καταστρέψει με άλλο τρόπο την εικόνα και τη φήμη του ΕΜΣΤ ή τρίτους
•    για να αποκαλύψει ευαίσθητα ή άλλα προσωπικά δεδομένα δικά του ή τρίτων σε παρόμοιες υπηρεσίες.

 

7. ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε όλες τις αναγραφόμενες τιμές των αντικειμένων τέχνης που τίθενται προς πώληση μέσω του eshop.emst.gr, συμπεριλαμβάνεται o αναλογούν Φ.Π.Α., όπως προβλέπεται από το νόμο έως και σήμερα.

8. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Κάθε διαφορά μεταξύ χρηστών και του ΕΜΣΤ ρυθμίζεται από το Ελληνικό Δίκαιο και υπόκειται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

9. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για κάθε πληροφορία αναφορικά με την υπηρεσία, οι χρήστες της υπηρεσίας μπορούν να αποστείλουν email στην ηλεκτρονική διεύθυνση eshop@emst.gr.


Το ΕΜΣΤ δικαιούται οποτεδήποτε να τροποποιήσει, αλλάξει ή διαγράψει έναν ή όλους τους παρόντες όρους χρήσης ή να προσθέσει νέους όρους χρήσης. Κάθε τέτοια τροποποίηση, αλλαγή ή διαγραφή θα είναι ισχυρή από την δημοσίευση της στην υπηρεσία eshop.emst.gr. Με τη χρήση της υπηρεσίας eshop.emst.gr μετά από την κατά τα άνω δημοσίευση, τεκμαίρεται ότι ο χρήστης αποδέχεται όλες τις αλλαγές, τροποποιήσεις ή διαγραφές.

Το ΕΜΣΤ διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει, τροποποιεί, αναστέλλει, εμποδίζει ή σταματά τη χρήση μέρους ή όλης της υπηρεσίας eshop.emst.gr οποτεδήποτε, για οποιονδήποτε λόγο ή και χωρίς λόγο, χωρίς ειδοποίηση και χωρίς να φέρει ευθύνη.
 

bottom of page